[VSCode] - Multiple editing

Standard
หลังจากที่เปลี่ยน Editor จาก Sublime Text มาเป็น Visual Stduio Code ได้สักพัก  ก็มีเรื่องขัดใจในการใช้ Multiple editing อยู่นิดหน่อย   เพราะว่าหา Key ที่จะใช้ไม่เจอ   Blog นี้เลยมาสรุปไว้สักหน่อย ทั้ง Visual Studio Code และ Sublime Text ผมจะใช้ Vim mode นะครับ

การแก้ไขข้อความที่เหมือนกัน

Cmd + Shilf + L => select ข้อความที่เหมือนกันทั้งหมด
Cmd + d => select ข้อความที่เหมือนกันทีละจุด

การแก้ไขบรรทัดถัดไป

Alt + Shilf + [Up/Down] => select บรรทัดถัดไป

การแก้ไขใน visual block

ใน Visual Block Mode เมื่อมีการ select block แล้วสามารถใช้
- S ลบหนึ่งตัวแล้วเข้า multiple editing mode
- I  เลื่อน cursor ไปไว้ข้างหน้าแล้วเข้า multiple editing mode
- A เลื่อน cursor ไปไว้ด้านหลังแล้วเข้า multiple editing mode

การแก้ไขแบบหลายบรรทัด

select บรรทัดที่ต้องการแก้ไข
alt + shilf + I  แล้วจะเข้า mode    visual line mode multicursor
กด esc 1 ครั้งจะเข้า mode Normal mode multi cursor 
จากนั้นแก้ไข code ตามต้องการ