วิธีแก้ปัญหา MUST_CHANGE set to ON ใน SQL Server

Standard

หลังจากเจอปัญหาในการสร้าง User และเปลี่ยนแปลงค่าของ User บางอย่างใน Microsoft SQL Server 2016  ก็เจอวิธีแก้จนได้   โดยใช้ script ด้านล่างนี้

USE Master
GO
ALTER LOGIN username WITH PASSWORD = ‘samepassword’
GO
ALTER LOGIN username WITH
      CHECK_POLICY = OFF,
      CHECK_EXPIRATION = OFF;