[Bootstrap] - แก้ปัญหา Datepicker ซ้อนอยู่ด้านหลัง

Standard


หลังจากที่ใช้ Datepicker ของ Bootstrap ก็บาง Theme ก็พบปัญหาว่าตัวปฏิทินไปซ้อนอยู่ด้านหลัง  ทำให้กดปฏทินไม่ได้  ซึ่งปัญหานี้เกิดจาก Theme บางตัวที่เอามาใช้มีค่า z-index ที่สูงกว่าปฏิทิน  หรือบางครั้งต้องการใส่ datepicker ใน Modal ก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกัน

วิธีแก้แบบง่าย ๆ บ้าน ๆ คือ  ตอนที่ Datepicker จะแสดง ให้เราสั่งเปลี่ยนค่า z-index ให้เยอะ ๆ   แค่นี้ปฏิทินก็จะขึ้นมาให้กดได้ตามปกติแล้วครับ